Agravia

Πράσινη Ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ Δίνει η Ελλειμματική Άρδευση Βαμβακιού

Πράσινη Ενίσχυση

Το φθινόπωρο στο τραπέζι των συζητήσεων διαχειριστικές αρχές με εκκοκκιστές και βαμβακοπαραγωγούς για μία νέα δράση που εξετάζεται στα Οικοπρογράμματα.

H πριµοδότηση της ελλειµµατικής άρδευσης βάµβακος θα είναι µία από τις προτάσεις για ένταξη στις δράσεις των «Οικοπρογραµµάτων», η οποία και θα µπει στο τραπέζι των συζητήσεων το ερχόµενο φθινόπωρο µεταξύ ελληνικών αρχών, οργανωµένων βαµβακοπαραγωγών και εκκοκκιστών, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda.

Συγκεκριµένα, η πρόταση που θα συζητηθεί θα βασιστεί σε µία ειδική στρεµµατική ενίσχυση των καλλιεργητών βάµβακος -συµπληρωµατική της βασικής ενίσχυσης- και θα αφορά όσους τη νέα προγραµµατική περίοδο προτίθενται να ακολουθήσουν τη συγκεκριµένη πρακτική, µειώνοντας τα κυβικά νερού που χρησιµοποιούν ετησίως. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές παρόµοιες προτάσεις µε δράσεις µείωσης των εισροών µέσω της πριµοδότησης από τα οικοπρογράµµατα θα τεθούν υπόψη σιτοπαραγωγών και βιοµηχανιών που εφαρµόζουν συµβολαιακή. 

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε συνέχεια του πρώτου ελληνικού σεναρίου για τα οικοπρογράµµατα που είχε φέρει στο «φως» η Agrenda σχετικά µε σχέδιο που προέβλεπε στήριξη σε γεωργικά συστήµατα τα οποία ήδη συµβάλλουν στην εξοικονόµηση αρδευτικού ύδατος δια της εφαρµογής ωφέλιµων πρακτικών σε ευρεία κλίµακα.  Το συγκεκριµένα παράδειγµα, αφορούσε συγκεκριµένα την επιδότηση παραδοσιακών ελαιώνων. Η ενίσχυση στο παράδειγµα οριζόταν στα 15 ευρώ ανά στρέµµα, µε τον υπολογισµό να έχει γίνει για 20.000 στρέµµατα.

Σε γενικές γραµµές, όλα τα παραπάνω εργαλεία θα είναι ειδικά σχεδιασµένα για εξασφάλιση ανθεκτικότητας στη λειψυδρία και συµβάντα ξηρασίας, που ανταποκρίνονται στην ανάγκη εξασφάλισης µακροπρόθεσµης διαθεσιµότητας νερού, για περιοχές στις οποίες η χρήση νερού για αρδευτικούς σκοπούς προκαλεί µη βιώσιµες πιέσεις στους υδάτινους πόρους. Εδώ, θα ληφθούν υπόψη οι τάσεις της κλιµατικής αλλαγής (περισσότερες ξηρασίες, διαφορετικά πρότυπα των βροχοπτώσεων κλπ). Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω, θα µπορούσε π.χ η δράση Οικοπρογράµµατος για την Εξοικονόµηση Υδάτων, να προβλέπει διαφορετικό στρεµµατικό πριµ και µεθόδους µείωσης αρδευτικού νερού ανά οµάδα καλλιεργειών. Όπως γίνεται και µε το Μέτρο Απονιτροποίησης αντίστοιχα που προβλέπει διάφορες µεθόδους και πριµ µείωσης των νιτρικών σε βαµβάκι, καλαµπόκι, κηπευτικά, δενδροκαλλιέργειες κ.λπ.

 Η πρακτική ελλειµµατικής άρδευσης στο βαµβάκι

Στη θεωρία, κατά την ελλειµµατική άρδευση τα φυτά υπόκεινται σε διάφορα επίπεδα υδατικής καταπόνησης, είτε σε συγκεκριµένα στάδια, είτε καθόλη τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου χωρίς ωστόσο να µειώνεται σηµαντικά η απόδοσή τους. ∆ιδακτορική διατριβή του Βασίλη Κωτούλα από το Τµήµα Επιστήµης της Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τίτλο «Μελέτη των Επιδράσεων Ελλειµµατικής Άρδευσης σε Καλλιέργεια Βαµβακιού» έδειξε υπεροχή της πλήρους άρδευσης (µάρτυρας) σε σχέση µε όλα τα χαρακτηριστικά και τις αποδόσεις.  

Αυτή την απώλεια αποδόσεων θα έρθει ουσιαστικά να «αποζηµιώσει» το πριµ. Όσον αφορά πάντως την ποιότητα της ίνας, δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια σηµαντική διαφορά. Ωστόσο να σηµειωθεί εδώ, πως οι επεµβάσεις της ελλειµµατικής άρδευσης έβγαλαν και την πιο πρώιµη παραγωγή, σύµφωνα µε το τριετές πείραµα της διατριβής που πραγµατοποιήθηκε στην Καρδίτσα.

Πηγή: agronews.gr

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα