Agravia

Καλλιέργεια Βρώμης: Όλα Όσα Πρέπει να Γνωρίζετε

Καλλιέργεια Βρώμης

Παγκοσμίως το 80% των εκτάσεων που διατίθενται για την καλλιέργεια της βρώμης καταλαμβάνονται από την A. sativa ενώ σε ζεστά κλίματα όπως είναι οι παραμεσόγειες χώρες της Αφρικής και Ευρώπης, στις νότιες Η.Π.Α. στην Αργεντινή και Αυστραλία που δεν μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά η A. sativa καλλιεργείται η A. byzantina. Η βρώμη είναι το σιτηρό με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε υγρασία. Στην Ελλάδα χαρακτηριστική είναι η κατανομή της στο δυτικό κυρίως τμήμα της χώρας που δέχεται και τις υψηλότερες βροχοπτώσεις. Προσαρμόζεται σε ποικίλα εδάφη γιατί είναι λιγότερο απαιτητική από τα άλλα σιτηρά αρκεί να αποστραγγίζονται και να έχουν έστω και μικρή περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία.

Αποδίδει σε βαριά εδάφη καθώς και σε αμμώδη που έχουν αρκετή υγρασία. Έχει το καλύτερο ριζικό σύστημα από τα υπόλοιπα σιτηρά και αντιδρά καλύτερα στην λίπανση. Ενώ στην αλκαλικότητα του εδάφους είναι ευαίσθητη αντέχει πολύ σε όξινα εδάφη (pH = 5, 6). Παλαιότερα το σύνολο σχεδόν της παραγωγής χρησιμοποιούνταν σαν ζωοτροφή και σχεδόν αποκλειστικά σαν τροφή των ιπποειδών. Αργότερα άρχισε να χρησιμοποιείται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό σαν τροφή και για τα υπόλοιπα αγροτικά ζώα. Η ποιότητα και η θρεπτική αξία της βρώμης επηρεάζεται από την αναλογία του προϊόντος σε λέπυρα, που κυμαίνεται από 20-35%. Την τελευταία 10ετία η βρώμη άρχισε να ενδιαφέρει και να χρησιμοποιείται και για ανθρώπινη κατανάλωση. Χάρις στην υψηλή περιεκτικότητα σε σύγκριση με άλλα σιτηρά λόγω της εξαιρετικής ποιότητας των φυτικών ινών (β-γλυκάνες) καθώς και βιταμινών (α-τοκοτριενόλες) αυξήθηκε το ενδιαφέρον του καταναλωτή για αρτοσκευάσματα ή νιφάδες με βάση τη βρώμη.

Όσον αφορά στην προετοιμασία εδάφους για την καλλιέργεια της βρώμης ισχύουν οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για τα σιτηρά. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες. Κατεργασία εδάφους για τα σιτηρά.

Σπορά βρώμης

Η βρώμη σπέρνεται στη χώρα μας σχεδόν αποκλειστικά το φθινόπωρο. Ο χρόνος σποράς εξαρτάται από την αναμενόμενη ημερομηνία του πρώτου παγετού, οπότε τα φυτά για να μπορέσουν να επιβιώσουν πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστο 3-4 εβδομάδων. Ο χρόνος σποράς της βρώμης δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από το χρόνο σποράς του σιταριού σε μια δεδομένη περιοχή. Κατά τον Ταλέλλη (1973), τοποθετείται λίγο μετά τη σπορά του σιταριού.

Για την επιτυχία της καλλιέργειας είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση καλής ποιότητας και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Έτσι, οι σπόροι πρέπει να έχουν μεγάλο εκατολιτρικό βάρος, υψηλή βλαστική ικανότητα και να είναι απαλλαγμένοι από σπόρους δυσεξόντωτων ζιζανίων. Η βλαστική ικανότητα των σπόρων μειώνεται κατά 5-6% μετά από το πέμπτο έτος της ηλικίας τους και κατά 10-12% στο δέκατο έτος.

Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιούνται χωρίς προβλήματα σπόροι ηλικίας μέχρι 3-4 ετών, με την προϋπόθεση ότι αποθηκεύθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας κατά το διάστημα αυτό. Για την αποφυγή προσβολών από ασθένειες που μεταδίδονται με τους σπόρους, συνιστάται οι σπόροι να είναι απολυμασμένοι με μυκητοκτόνα.

Η σπορά μπορεί να είναι γραμμική ή χύδην επιφανειακή. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται οι σπαρτικές μικρών σιτηρών, ενώ στη δεύτερη λιπασματοδιανομέας ή σπαρτική χωρίς τους σωλήνες διανομής του σπόρου. Μετά θα ακολουθήσει κάλυψη του σπόρου, συνήθως με οδοντωτή σβάρνα. Η γραμμική σπορά έχει το πλεονέκτημα της μικρότερης ποσότητας σπόρου που απαιτείται και της γενικά καλύτερης εγκατάστασης των φυτών.

Η σβάρνα κάνει πολλές φορές ατελή κάλυψη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να παρασύρεται ένα μέρος του σπόρου από τη βροχή και παράλληλα τα φυτά να είναι επιπολαιόρριζα και περισσότερο εκτεθειμένα στο πλάγιασμα και τους παγετούς. Η χύδην σπορά προτιμάται όταν το έδαφος είναι πολύ υγρό για τη χρήση σπαρτικής ή όταν οι καιρικές συνθήκες έχουν παρεμποδίσει τη σωστή προετοιμασία του. Οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών στη γραμμική σπορά πρέπει να είναι γύρω στα 16cm. Μεγαλύτερες αποστάσεις μειώνουν τις αποδόσεις και το εκατολιτρικό βάρος των καρπών λόγω του έντονου αδελφώματος.

Η ποσότητα του σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 7-9 kg/στρ. για τις αμιγείς καρποδοτικές καλλιέργειες. Από πειράματα στις Η.Π.Α. έχει βρεθεί ότι οι μικρότερες δόσεις δεν μειώνουν τις τελικές αποδόσεις αν ο αγρός είναι καθαρός από ζιζάνια. Εάν η σπορά γίνεται χύδην, οι δόσεις αυξάνονται στα 10-12 kg/στρ. Το βάθος σποράς πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 3.5 και 5cm. Περισσότερο βαθειές σπορές καθυστερούν το φύτρωμα και μειώνουν την πυκνότητα της φυτείας, ενώ περισσότερο επιφανειακές δημιουργούν φυτά επιπολαιόρριζα και ευπαθή στο πλάγιασμα και τον παγετό.

Σε καλλιέργειες που προορίζονται για παραγωγή βιομάζας, η ποσότητα του σπόρου φθάνει τα 15-20 kg/στρ. Όταν πρόκειται για συγκαλλιέργεια με ψυχανθή (βίκο ή κουκιά) για παραγωγή βιομάζας συνιστώνται περίπου 16 kg κουκιών/στρ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η σπορά να γίνεται χωριστά για κάθε είδος και προτιμάται να είναι γραμμική. Η άριστη απόσταση μεταξύ των γραμμών ομοειδών φυτών βρίσκεται γύρω στα 25cm.

Βιβλιογραφία: gaiapedia.gr

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα