Agravia

Καλλιέργεια Κερασιάς: Ανάγκες σε Θρεπτικά Στοιχεία

Τα προγράμματα λίπανσης της κερασιάς ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή και τις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Άζωτο (N)

Ευνοεί τη μεγάλη βλαστική ανάπτυξη του φυτού, συμβάλει στη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών και ενισχύει την αύξηση της παραγωγής. Η κερασιά είναι δένδρο που έχει μεγάλες απαιτήσεις σε άζωτο (Ν).

Φώσφορος (P)

Συντελεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

Κάλιο (K)

Αυξάνει την περιεκτικότητα των αδιάλυτων στο νερό πηκτινικών ουσιών, ενώ σε συνδυασμό με το Ca, αυξάνεται η αντοχή των καρπών στο σχίσιμο λόγω βροχής κατά τη συγκομιδή.

Ασβέστιο (Ca)

Καθορίζει την αντοχή ή ευαισθησία των κερασιών στο σχίσιμο του καρπού, λόγω βροχής κατά τη συγκομιδή.

Εποχή εφαρμογής / Συνιστώμενες δοσολογίες: Για ικανοποίηση των αναγκών της κερασιάς σε Ν χρειάζονται ετήσιες προσθήκες αζωτούχων λιπασμάτων για μέγιστη βλάστηση και απόδοση. Τα δέντρα με μικρή συγκέντρωση Ν έχουν μικρή ζωηρότητα και παραγωγικότητα. Η ετήσια βλάστηση είναι περιορισμένη, τα φύλλα γίνονται κίτρινα ή κιτρινοπράσινα και τα δέντρα δημιουργούν πολλές ανθοδέσμες. Ώριμης ηλικίας δέντρα κερασιάς χρειάζονται 5-13 κιλά Ν ανά στρέμμα. Φθινοπωρινές λιπάνσεις ή συνδυασμός φθινοπωρινής και ανοιξιάτικης λίπανσης είναι εξίσου αποτελεσματικές. Για τη διόρθωση της έλλειψης Κ χρειάζεται χορήγηση στα δέντρα της κερασιάς 10-20 κιλά Κ ανά στρέμμα.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για ποιοτική και μεγάλη παραγωγή είναι η επάρκεια όλων των στοιχείων για τη καλλιέργεια της κερασιάς.

Ο καθορισμός του πλάνου λίπανσης της καλλιέργειας της κερασιάς να βασίζεται στα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης και φυλλοδιαγνωστικής για την επίτευξη υψηλής ποιοτικής παραγωγής.

H ποσότητα και το είδος των θρεπτικών στοιχείων που απαιτείται να προστεθούν μέσω της λίπανσης σε μια καλλιέργεια καθορίζονται από την επιδιωκόμενη απόδοση σε συνδυασμό με την επιθυμητή ποιότητα και χρήση του παραγόμενου προϊόντος, καθώς και τις εδαφικές ιδιότητες και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καλλιέργειας.

Ο βέλτιστος χρόνος εφαρμογής της Λίπανσης, ώστε τα θρεπτικά στοιχεία να είναι διαθέσιμα για να καλύψουν τις ανάγκες της καλλιέργειας σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, η προσθήκη της κατάλληλης ποσότητας λιπάσματος και των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων τόσο στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας όσο και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής των φυτών, εξασφαλίζει αυξημένη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Ο προσδιορισμός των εδαφικών ιδιοτήτων και των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων και η γνώσης της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών συνιστούν πολύτιμα εργαλεία για τον παραγωγό για να επιτευχθούν οι στόχοι του, δηλαδή μεγάλη παραγωγή και υψηλή ποιότητα. Για το λόγο αυτό συνίσταται πριν τη λίπανση να πραγματοποιείται εδαφολογική ανάλυση και όπου απαιτείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση, ώστε να προσδιορίζονται τα διαθέσιμα θρεπτικά  στοιχεία και να  προγραμματίζεται με ακρίβεια το σχέδιο ορθολογικής λίπανσης.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση της χρήσης λιπασμάτων. Η συστηματική αυτή μείωση επιφέρει πλήθος αρνητικών επιπτώσεων τόσο στην παραγωγή όσο και στη γονιμότητα των εδαφών μας. Συγκεκριμένα, επηρεάζει τη μείωση της παραγωγής, υποβαθμίζει την ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα τη μη επίτευξη του μέγιστου δυναμικού παραγωγής. Η ορθολογική λίπανση διασφαλίζει την υψηλή παραγωγικότητα των εδαφικών πόρων, την εξασφάλιση υψηλών και ποιοτικών αποδόσεων των καλλιεργειών και κατ’ επέκταση την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Συνεπώς τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα με την ορθολογική λίπανση καθίστανται ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή αγορά, αυξάνοντας σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες εξαγωγών και ταυτόχρονα αποδίδοντας καλύτερη τιμή στον Έλληνα Παραγωγό, εξασφαλίζοντάς του ικανοποιητικό εισόδημα.

Βιβλιογραφία

Βασιλάκης Μ. και Ι. Θεριός, 1990, Μαθήματα Ειδικής Δενδροκομίας – Φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα, ΑΠΘ.

Καζαντζής Κωνσταντίνος και Ιωάννης Χατζηχαρίσης, 2011, Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς, ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων.

Ρούσσος Πέτρος, Κερασία, Παρουσίαση ΓΠΑ.

James Paul, 2011, Australian Cherry Production Guide, Cherry Growers of Australia Inc.

Δρ. Γιαννακοπούλου Φωτεινή,  Γεν. Διευθύντρια ΣΠΕΛ

Αγάπη- Γεωργία Κατσουλιέρη και η Σπυριδούλα Χαβαλίνα

Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα